Program do fakturowania

Darmowy program do fakturowania dla Twojego sklepu

iSklep daje Ci możliwość zintegrowania oprogramowania sklepu internetowego z darmowym programem do fakturowania. Pakiet „Darmowe faktury" pozwala na wygodne wystawianie nielimitowanej ilości wszystkich rodzajów faktur. Nasi użytkownicy otrzymują go na zawsze i bez żadnych zobowiązań. Dodatkowo, przez pierwsze 3 miesiące, użytkownik może całkowicie bezpłatnie korzystać z pełnego pakietu usług księgowości internetowej.

„Darmowe faktury” – program do fakturowania jakiego szukasz

Zapoznaj się z naszą ofertą dotyczącą faktur oraz dodatkowymi możliwościami, jakie swoim użytkownikom bezpłatnie udostępnia serwis iSklep.

Możliwości pakietu "Darmowe Faktury"

 • Wszystkie rodzaje faktur:

  • Krajowa sprzedaż towarów i usług na fakturę VAT

   Faktura krajowa jest dokumentem sprzedaży towarów i usług wystawianym przez płatników podatku VAT. Użytkownicy serwisu iSklep, którzy korzystają z darmowego programu do fakturowania online w module „Darmowe Faktury” – mogą ją wystawić przy użyciu oferowanych w serwisie narzędzi.

   Faktura winna zawierać następujące szczegółowe dane o transakcji:

   • data wystawienia,
   • data sprzedaży,
   • numer faktury,
   • dane strony kupna-sprzedaży,
   • pozycje oraz podsumowanie faktury,
   • informacje o datach zapłaty oraz terminie płatności,
   • upoważnienie do wystawienia i odbioru faktury,
   • dodatkowe informacje.

   Ta funkcja obsługiwana jest przez darmowy program do fakturowania "Darmowe faktury".

  • Krajowa sprzedaż wysyłkowa za pobraniem na fakturę VAT

   Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju to jedna z opcji „Faktury wystawianej w walucie”. Faktura sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest dokumentem sprzedaży używanym w sytuacji, gdy podatnik z Polski, sam lub na swój rachunek, wysyła (transportuje) towar do innego kraju Wspólnoty – do podmiotu, który nie jest obowiązany do rozliczenia nabycia tego towaru z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, czyli najczęściej do osoby fizycznej. Taki podatnik nie musi posiadać numeru VAT-UE swojego kraju.

   Pakiet "Darmowe faktury" udostępniany użytkownikom serwisu iSklep, są poprawna dla podatników, których łączna sprzedaż towarów na terytorium danego kraju dostawy nie przekroczyła limitów wyznaczonych przez ten kraj. Tylko wówczas dostawa jest opodatkowana w Polsce – według polskich stawek podatku VAT.

   Ta funkcja obsługiwana jest przez darmowy program do fakturowania "Darmowe faktury".

  • Faktura korygująca do faktury sprzedaży

   Ze względu na fakt, iż faktura sprzedaży nie może mieć skreśleń ani poprawek, do każdorazowej zmiany jej treści służy faktura korygująca. Faktura korygująca wystawiana jest w miesiącu księgowym, w którym nastąpiła konieczność dokonania zmiany.

   Po wybraniu wymagającej skorygowania faktury sprzedaży, klikamy przycisk „Wystaw fakturę korygującą” i wprowadzamy zmiany w pozycjach faktury oznaczonych jako „Powinno być” oraz wybieramy powód wystawienia faktury korygującej.

   Ta funkcja obsługiwana jest przez darmowy program do fakturowania "Darmowe faktury".

  • Faktura na usługi transportowe

   Faktury na usługi budowlane i faktury na usługi transportowe, są dokumentami sprzedaży towarów i usług wystawianymi przez płatników podatku VAT. Zawierają one szczegółowe dane o transakcji opisane w charakterystyce „Faktury sprzedaży towarów i usług”.

   Cechą charakterystyczną jest to, że faktura uwzględnia moment, w którym powstaje obowiązek podatkowy VAT. Przypada on na datę otrzymania płatności, ale nie później niż na 30 dni od daty sprzedaży.

   Pakiet „Darmowe Faktury” oferowany użytkownikom iSklepu, daje możliwość szybkiego i łatwego wystawienia faktury na usługi budowlane oraz faktury na usługi transportowe.

   Ta funkcja obsługiwana jest przez darmowy program do fakturowania online "Darmowe faktury".

  • Faktura na usługi budowlane
  • Faktury VAT do paragonu z kasy fiskalnej

   Faktura VAT do paragonu z kasy fiskalnej jest dokumentem sprzedaży towarów i usług. Zawiera ona szczegółowe dane o transakcji, które są opisane w charakterystyce „Faktury sprzedaży towarów i usług”.

   Użytkownicy iSklepu wykorzystujący program do fakturowania dostępny w pakiecie „Darmowe Faktury”, mogą wystawić tego typu fakturę za pośrednictwem naszego serwisu.

   Ta funkcja obsługiwana jest przez darmowy program do fakturowania online "Darmowe faktury".

  • Faktura zaliczkowa

   Faktura zaliczkowa jest dokumentem sprzedaży wystawianym przez płatników podatku VAT. Stosowana jest w przypadku, gdy użytkownik otrzymuje część lub całość należności za usługę lub towar, przed datą sprzedaży. Faktur zaliczkowych wystawianych do jednej sprzedaży może być kilka – wszystkie powinny być powiązane fakturą końcową.

   Ta funkcja obsługiwana jest przez darmowy program do fakturowania online "Darmowe faktury".

  • Faktura końcowa do faktury zaliczkowej

   Faktura końcowa wystawiana jest po dokonaniu sprzedaży towaru lub usługi, na poczet których zostały wcześniej pobrane zaliczki udokumentowane fakturą zaliczkową. Należy pamiętać, iż nie można wystawiać faktur końcowych w przypadku, gdy zaliczki pokryły cała kwotę należną sprzedawcy.

   Ta funkcja obsługiwana jest przez darmowy program do fakturowania online "Darmowe faktury".

  • Faktury proforma (krajowe i eksportowe)

   Faktura proforma krajowa wystawiana jest po to, aby udokumentować zamówienia dotyczące:

   • krajowej sprzedaży towarów i usług,
   • usług transportowych,
   • usług budowlanych
   • zaliczek.

   Faktura proforma eksportowa wystawiana jest dla udokumentowania zamówień zagranicznej sprzedaży towarów i usług, usług transportowych, usług budowlanych oraz zaliczek.

   iSklep udostępnia użytkownikom dwa rodzaje faktur proforma:

   • faktura proforma do faktury krajowej,
   • faktura proforma do faktury eksportowej.

   Zarówno faktura proforma do faktury krajowej, jak i faktura proforma do faktury eksportowej wystawiane są z menu głównego (Przychody > Faktury proforma).

   Faktury proforma traktowane są jako potwierdzenie zamówienia, a nie sprzedaży i nie są dokumentami księgowymi. W zależności od wyboru typu faktury (na formularzu faktury proforma), do której odnosi się proforma, będzie wystawiana faktura właściwa.

   Faktury proforma mają osobną serię numeracji: NN/MM/RRRR/ProForma i NN/RRRR/ProForma. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnej serii numeracji.

   Ta funkcja obsługiwana jest przez darmowy program do fakturowania
   "Darmowe faktury".

  • Seryjne wystawianie faktur

   Mechanizm seryjnego wystawiania faktur służy do szybkiego jednoczesnego wystawiania wielu kontrahentom faktur o tej samej treści.

   Ilość faktur wystawionych przez użytkowników iSklepu korzystających z modułu "Darmowe faktury", jest taka sama, jak ilość kontrahentów w wybranej grupie nabywców. Każda faktura może być edytowana i do każdej można wystawić fakturę korygującą.

   Ta funkcja obsługiwana jest przez darmowy program do fakturowania online "Darmowe faktury".

  • Faktura z ceną określoną w walucie obcej oraz Faktura sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

   Rodzaj faktury, na której kwoty netto i brutto są wyrażone w wybranej walucie obcej, a kwota podatku VAT jest wyrażona w złotych. Faktury stosowane w obrocie krajowym i wysyłkowej sprzedaży za granicę na rzecz osoby nie będącej płatnikiem podatku VAT.

   Ta funkcja obsługiwana jest przez darmowy program do fakturowania online "Darmowe faktury".

  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

   Faktura „wewnątrzunijna dostawa towarów” jest dokumentem wystawianym w języku polskim i angielskim – na dostawę towarów w obrębie obszaru Unii Europejskiej. Fakturę może wystawić tylko płatnik podatku VAT. Stawka VAT dla transakcji WDT zawsze wynosi 0%. Faktura zawiera następujące szczegółowe dane dotyczące transakcji:

   • data wystawienia,
   • data sprzedaży,
   • numer faktury,
   • dane strony kupna-sprzedaży,
   • pozycje oraz podsumowanie faktury,
   • informacje o datach zapłaty oraz terminie płatności,
   • upoważnienie do wystawienia i odbioru faktury oraz dodatkowe informacje.

   Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) podlega opodatkowaniu według stawki 0% pod warunkiem, że:

   • podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacji VAT-UE,
   • podatnik, przed złożeniem deklaracji VAT-7, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towar został wywiezione z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

   Użytkownik iSklepu korzystający z darmowego programu do fakturowania, który chce wystawić fakturę, musi posiadać prefiks UE i numer NIP wpisane w dane firmy oraz zaznaczony checkbox "złożono VAT-R/UE".

   Ta funkcja obsługiwana jest przez darmowy program do fakturowania online "Darmowe faktury".

  • Eksport towarów

   Faktura eksportowa jest dokumentem dwujęzycznym – tworzonym w języku polskim i angielskim. Dotyczy ona transakcji sprzedaży towarów poza obszar Unii Europejskiej. Stawka VAT dla transakcji eksportowych zawsze wynosi 0%. Osobą wystawiającą fakturę eksportową jest płatnik podatku VAT, który musi uwzględnić następujące szczegółowe dane o transakcji:

   • data wystawienia,
   • data sprzedaży,
   • numer faktury,
   • dane strony kupna-sprzedaży,
   • pozycje oraz podsumowanie faktury,
   • informacje o datach zapłaty oraz terminie płatności,
   • upoważnienie do wystawienia i odbioru faktury
   • dodatkowe informacje.

   Ta funkcja obsługiwana jest przez darmowy program do fakturowania online "Darmowe faktury".

  • Eksport usług i wewnątrzunijna dostawa usług

   Sprzedaż niektórych usług jest opodatkowana w kraju, w którym nabywca usługi ma siedzibę. Tego typu usługi nie podpadają pod polską ustawę o VAT. Podstawę dla regulacji krajowych stanowi dyrektywa 2006/112/WE.

   Kraj pochodzenia kontrahenta (Unia lub spoza) nie ma znaczenia dla zasad opodatkowania transakcji. Jeżeli transakcja jest zawierana z podatnikiem z terenu Unii, to sprzedawca musi zarejestrować się jako podatnik VAT-UE, a numer NIP na fakturze musi być poprzedzony przedrostkiem PL. Nie jest natomiast wymagane, aby kupujący był zarejestrowany w swoim kraju jako podatnik VAT-UE.

   Faktura eksportu usług może zostać wystawiona tylko firmie będącej płatnikiem podatku VAT lub podatku pochodnego. Natomiast możliwość wystawienia tego rodzaju faktury mają tylko VAT-owcy. Żeby wystawić fakturę konieczne jest zarejestrowanie się jako podatnik VAT-UE.

   Faktury dokumentujące transakcje związane ze sprzedażą usług, w odróżnieniu do pozostałych faktur, nie zawierają pozycji:

   • stawki VAT,
   • kwoty podatku VAT,
   • oddzielnych kwot netto i brutto.

   Ta funkcja obsługiwana jest przez darmowy program do fakturowania online "Darmowe faktury".

  • Faktury sprzedaży wysyłkowej

   Faktura sprzedaży wysyłkowej za pobraniem jest dokumentem sprzedaży towarów i usług. Płatnik podatku VAT może ją bezpłatnie wystawić z wykorzystaniem pakietu „Darmowe Faktury” – dostępnego dla użytkowników iSklepu darmowego programu do fakturowania online. Faktura wysyłkowej sprzedaży za pobraniem zawiera szczegółowe dane o transakcji, opisane w charakterystyce „Faktury sprzedaży towarów i usług”.

   Cechą charakterystyczną tego rodzaju faktury jest to, że uwzględnia ona moment powstania obowiązku podatkowego VAT, który przypada na datę otrzymania płatności za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

   Ta funkcja obsługiwana jest przez darmowy program do fakturowania online "Darmowe faktury".

 • Katalog towarów i usług
 • Katalog kontrahentów
 • Katalog uwag na fakturze
 • Szablony układu faktur
 • Własne logo i numeracja faktur
 • e-Faktury
 • Automatyczna wysyłka faktur mailem
 • Nieograniczona liczba faktur
 • Archiwizacja faktur
 • Wydruk HTML lub PDF
 • Pomoc dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą:

  • Interaktywny wniosek CEIDG-1 (dawne EDG-1)
  • Interaktywny formularz deklaracji VAT-R
  • Wsparcie ekspertów w rejestracji firmy
  • Poradnik dla osób zakładających i prowadzących firmę
 • Darmowe rozliczenie deklaracji rocznej PIT na podstawie danych z systemu
 • Darmowe powiadomienie SMS o terminach ZUS/US
 • Zestaw najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami – FAQ
 • Interfejs API do komunikacji miedzy systemami
 • Pakiet usług integracji z systemami używanymi w firmie
 • Darmowa pomoc konsultantów

Pakiet "Darmowe faktury" automatycznie obejmuje wszystkie konta założone w iSklepie, których użytkownicy nie są zainteresowani dalszym korzystaniem z usługi księgowości sklepu internetowego (KPiR dla sklepu internetowego) i nie dokonali wpłaty za pierwszy płatny miesiąc korzystania z księgowości. Tym samym – korzystanie z darmowego programu do fakturowania nie wymaga dodatkowego zgłoszenia.